Intermediate Course of Science

1. Living beings and non- living beings and their features     (at least 5/5 features)
2. Habitat of animal      (at least 20)
3. Food of animals and their feeding habit
4. Movement of animals
5. Different types of plant      (at least 6 types)
6. Different parts of plants
7. Food from plants and animals
8. Our environment      (Air pollution, soil, water, noise)
9. Matter      (solid, liquid and gas)
10. Sources of heat and light
11. Our earth
12. Personal hygiene
13. Water     (uses, importance, and sources of water)
14. Diseases     (Communicable and non-communicable diseases at least 5)
15. Safety rules     (at least 5 rules)

SKU: 4581651-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 Category: Tags: ,

Description

यसै संस्थालाई दिर्घकालीन काम गर्न सहयोग पुराउने उदेश्यले हामीहरूले Worldwide Online Tutoring (WOT) खोलेका छौ। यदि हजुरहरूको बच्चा हुनुहुन्छ भने WOT ले बालबालिकाहरुको स्तर अनुसार बिभिन्न Online Courses पठनपाठन गराउदै छ।आफ्नो बालबालिकाहरुलाई WOT मा भर्ना गरि सामाजिक सेवाको पुन्य कार्यमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछौ। आफ्नो किर्याकलापबाट प्राप्त रकम मध्ये सम्पुर्ण खर्च कटाएर बांकीहुन आउने रकमको 50% रकम NGSWF मार्फत देशका विभिन्न बिपन्न बालबालिकाहरुको शैक्षिक स्तर स्तरोन्नतिमा सहयोग गरिनेछ साथै अन्य सामाजिक हितका काम गरिनेछ।

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Intermediate Course of Science”

Your email address will not be published. Required fields are marked *