Advanced Course of Mathematics

Content Activities
 1. Number from 100 to 999
 2. Count and write numbers and number names
 3. Even and odd numbers
 4. Roman numbers XLI to C
 5. Face Value and Place value
 6. Addition of three digit numbers
 7. Subtraction of three digit numbers
 8. Skipping of numbers (count by 6, 7, 8, 9, and  10)
 9. Multiplications {6, 7, 8, 9, and  10}
 10. Division
 11. Simplification
 12. Fraction
 13. Length and weight
 14. Geometrical shapes: Plane and Solid shapes
 15. Time
 16. Bar graphs
 17. Set
 18. Pictograph
Join dots 

Math chart

Using mirror

Tic tac toe game concept

Math chart

Math chart

Math chart, and ladder concept

Long and short, heavy and light object

Time circle

Bundle or pair concept

SKU: 4581651-1-1-1-1-1 Category: Tags: ,

Description

यसै संस्थालाई दिर्घकालीन काम गर्न सहयोग पुराउने उदेश्यले हामीहरूले Worldwide Online Tutoring (WOT) खोलेका छौ। यदि हजुरहरूको बच्चा हुनुहुन्छ भने WOT ले बालबालिकाहरुको स्तर अनुसार बिभिन्न Online Courses पठनपाठन गराउदै छ।आफ्नो बालबालिकाहरुलाई WOT मा भर्ना गरि सामाजिक सेवाको पुन्य कार्यमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछौ। आफ्नो किर्याकलापबाट प्राप्त रकम मध्ये सम्पुर्ण खर्च कटाएर बांकीहुन आउने रकमको 50% रकम NGSWF मार्फत देशका विभिन्न बिपन्न बालबालिकाहरुको शैक्षिक स्तर स्तरोन्नतिमा सहयोग गरिनेछ साथै अन्य सामाजिक हितका काम गरिनेछ।

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Advanced Course of Mathematics”

Your email address will not be published. Required fields are marked *