Basic Course of Science

1. Things around us      (at least 20 things)
2. Plants around us       (trees, shrubs, herbs, climbers, creepers, thorny plants)
3. Different parts of plant
4. Foods from plant
5. Animal around us      (at least 20 animals)
6. Birds and insects      (at least 10 of each)
7. Food and shelter of animal
8. Air
9. Water      (uses, and sources of water)
10. Weather      (hot, cold, rainy, windy and cloudy)
11. The human body      (at least 20 body parts)
12. Personal cleanliness
13. Our basic needs    (food, clothes, house, water)
14. Our earth
15. Safety rules      (at least 5 rules)

SKU: 4581651-1-1-1-1-1-1-1-1-1 Category: Tags: ,

Description

यसै संस्थालाई दिर्घकालीन काम गर्न सहयोग पुराउने उदेश्यले हामीहरूले Worldwide Online Tutoring (WOT) खोलेका छौ। यदि हजुरहरूको बच्चा हुनुहुन्छ भने WOT ले बालबालिकाहरुको स्तर अनुसार बिभिन्न Online Courses पठनपाठन गराउदै छ।आफ्नो बालबालिकाहरुलाई WOT मा भर्ना गरि सामाजिक सेवाको पुन्य कार्यमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछौ। आफ्नो किर्याकलापबाट प्राप्त रकम मध्ये सम्पुर्ण खर्च कटाएर बांकीहुन आउने रकमको 50% रकम NGSWF मार्फत देशका विभिन्न बिपन्न बालबालिकाहरुको शैक्षिक स्तर स्तरोन्नतिमा सहयोग गरिनेछ साथै अन्य सामाजिक हितका काम गरिनेछ।

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Basic Course of Science”

Your email address will not be published. Required fields are marked *