Intermediate Course of Mathematics

Content Activities
 1. Number from 10 to 99
 2. Count and write numbers and number names
 3. Even and odd numbers
 4. Roman numbers XI to Xl
 5. Face Value and Place value
 6. Addition of two digit numbers
 7. Subtraction of two digit numbers
 8. Skipping of numbers (count by 3, 4 and  5)
 9. Multiplications {3, 4 and 5 }
 10. Division
 11. Concept of greater than, less than, and equal to
 12. Backward and forward numbers, before, after and in between
 13. Geometrical shapes: Plane and Solid shapes
 14. Time
 15. Bar graphs
 16. Set
 17. Pictograph
 

Join dots

Math chart

Using mirror

Tic tac toe game concept

Math chart

Math chart

Math chart, and ladder concept

Time circle

Bundle or pair concept

 

SKU: 4581651-1-1-1-1 Category: Tags: ,

Description

यसै संस्थालाई दिर्घकालीन काम गर्न सहयोग पुराउने उदेश्यले हामीहरूले Worldwide Online Tutoring (WOT) खोलेका छौ। यदि हजुरहरूको बच्चा हुनुहुन्छ भने WOT ले बालबालिकाहरुको स्तर अनुसार बिभिन्न Online Courses पठनपाठन गराउदै छ।आफ्नो बालबालिकाहरुलाई WOT मा भर्ना गरि सामाजिक सेवाको पुन्य कार्यमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछौ। आफ्नो किर्याकलापबाट प्राप्त रकम मध्ये सम्पुर्ण खर्च कटाएर बांकीहुन आउने रकमको 50% रकम NGSWF मार्फत देशका विभिन्न बिपन्न बालबालिकाहरुको शैक्षिक स्तर स्तरोन्नतिमा सहयोग गरिनेछ साथै अन्य सामाजिक हितका काम गरिनेछ।

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Intermediate Course of Mathematics”

Your email address will not be published. Required fields are marked *