• Palpa, Nepal
  • +61 401 416 494
March 24, 2020

WOTको 50% रकम NGSWF मार्फत

सन् 2016 मा स्थापित Narendra Giri Social Welfare Foundation (NGSWF) ले देशका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका ब्यक्ति तथा संघसंस्थालाई आवश्यकता र अपरिहार्यताका आधारमा सहयोग गरिरहेको छ