Basic Course of Mathematics

Content Activities
 1. Number from 1 to 9
 2. Count and write numbers
 3. Even and odd numbers
 4. Roman number I to X
 5. Face value and place value
 6. Addition of single digit numbers
 7. Subtraction of single digit numbers
 8. Skipping of numbers (count by 1, 2)
 9. Multiplications {1 and 2 }
 10. Concept of greater than, less than, and equal to
 11. Backward and forward numbers
 12. Geometrical shapes
Math fun using pyramid, missing numbers… 

Math race, missing numbers, Tic Tac toe

Using mirror concept

Using stationery materials

Fun making of a man by using geometrical shapes

SKU: 4581651-1-1-1 Category: Tags: ,

Description

यसै संस्थालाई दिर्घकालीन काम गर्न सहयोग पुराउने उदेश्यले हामीहरूले Worldwide Online Tutoring (WOT) खोलेका छौ। यदि हजुरहरूको बच्चा हुनुहुन्छ भने WOT ले बालबालिकाहरुको स्तर अनुसार बिभिन्न Online Courses पठनपाठन गराउदै छ।आफ्नो बालबालिकाहरुलाई WOT मा भर्ना गरि सामाजिक सेवाको पुन्य कार्यमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछौ। आफ्नो किर्याकलापबाट प्राप्त रकम मध्ये सम्पुर्ण खर्च कटाएर बांकीहुन आउने रकमको 50% रकम NGSWF मार्फत देशका विभिन्न बिपन्न बालबालिकाहरुको शैक्षिक स्तर स्तरोन्नतिमा सहयोग गरिनेछ साथै अन्य सामाजिक हितका काम गरिनेछ।

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Basic Course of Mathematics”

Your email address will not be published. Required fields are marked *