Advanced Course of Science

1. Common features of living beings and non-living beings    (8/8 features of each)
2. Food of animals, and their feeding habits    (carnivores, herbivores and omnivores)
3. Different types of plants
4. Importance of plants and animals
5. Our environment    (water, soil, air noise)
6. Different types of matter    (solid, liquid and gas)
7. Importance of air and water    (at least 3/3)
8. Water    (sources, uses of water)
9. Our earth
10. Information and communication  (at least 10)
11. Personal hygiene
12. Our food   (types of food)
13. Diseases    (at least 5 of each)
14. Safety rules and first aid    (at least 5 rules)
15. Health services

SKU: 4581651-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 Category: Tags: ,

Description

यसै संस्थालाई दिर्घकालीन काम गर्न सहयोग पुराउने उदेश्यले हामीहरूले Worldwide Online Tutoring (WOT) खोलेका छौ। यदि हजुरहरूको बच्चा हुनुहुन्छ भने WOT ले बालबालिकाहरुको स्तर अनुसार बिभिन्न Online Courses पठनपाठन गराउदै छ।आफ्नो बालबालिकाहरुलाई WOT मा भर्ना गरि सामाजिक सेवाको पुन्य कार्यमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछौ। आफ्नो किर्याकलापबाट प्राप्त रकम मध्ये सम्पुर्ण खर्च कटाएर बांकीहुन आउने रकमको 50% रकम NGSWF मार्फत देशका विभिन्न बिपन्न बालबालिकाहरुको शैक्षिक स्तर स्तरोन्नतिमा सहयोग गरिनेछ साथै अन्य सामाजिक हितका काम गरिनेछ।

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Advanced Course of Science”

Your email address will not be published. Required fields are marked *