• Palpa, Nepal
  • +61 401 416 494
  • March 30, 2020
  • Palpa,Nepal
  • By admin

Helped school children for educational development

$ 6,666.00 Money Spent

In order to help school children in educational development, three-place computer Kirateshwar MA VI and one-place projector Baljyoti School Itabare was distributed from the same foundation and some glimpses of the moment. Thank you everyone.

1. स्कूलका बालबालिकाहरूको शैक्षिक डिवेलप्मेंटमा बलज्योति स्कूल

स्कूलका बालबालिकाहरूको शैक्षिक डिवेलप्मेंटमा सहजता होस bhanne हेतुले तीन थान कम्प्यूटर किरातेश्वोर MA VI लाई एंड एक थान प्रजेक्टर बलज्योति स्कूल आइटबारेलाई यही फ़ाउंडेशन बाट वितरण गरियो एंड उक्त पलका कहि झलकहरू। धन्याबाद सबैजनालाइ।